Subscribe to Newsletter

Enter your email and get newsletter from Greg Shapiro
Email:

THE MADNESS OF KING DONALD, reviewed by Jacques D’Ancona: ‘Kundig, grondig en genadeloos in zijn aanpak’

Date: Tuesday, March 5, 2019
Category: Blog

DAGBLAD VAN HET NOORDEN ‘The Madness of King Donald’
JACQUES J. D’ANCONA

(See below for original Dutch text)
You can leave it to a well-established Dutch-American to comment on our ‘polder culture.’ How and what we think. Greg Shapiro keeps a close eye on it. He keeps a hilarious collection of crazy caricatures and vicious cartoons at the ready. For example, he shows Dutch graffiti with the text: ‘Turks Go Back to Morocco’, to force us to take a good, hard look in the mirror. Onstage, however, he gives most of his focus to the 45th president of the United States. His satire is as sharp as the fillet knife of a fishmonger with 34 years of service. Competent, thorough and merciless in his approach. For him, Donald Trump does not deserve better.

Shapiro discovered that there is a demand for his findings. So he is touring full-length solo show with the title The Madness of King Donald. What is his position? He is a political commentator who has assumed the position of a quick-witted entertainer and stand-up comedian. The task of denouncing King Donald’s madness is his. Before you know it, Trump’s head adorns a toilet brush.

Shapiro has built a history in the Netherlands as an immigrant. Twenty-five years ago Shapiro came to our country to work with his colleagues in Amsterdam in the club Boom Chicago and for Comedy Central. In addition, he operated as a presenter, including in 2017 at the final of the Groninger Student Cabaret Festival. His performance did not go unnoticed. He was so impressive that he created room for the idea that the candidates might as well have stayed home.

Gregory Shapiro garnered his reputation through a broadcast of the satirical television show Zondag Met Lubach. He was the voice of Trump for the phenomenal ‘Netherlands Second’ video, which went viral globally. In the video, it was a perfect imitation. On the stage it’s more: the full caricature, in which he explains the mimicry and expressions of Trump as we know him. With almost closed eyes synchronously gesticulating with both hands, the wide mouth never closed. A natural success with an audience of like-minded people who basically agree with the hatred and criticism that Shapiro ladles over the victim.

Inevitably his caricature is quite one-sided. Shapiro hardly makes an effort to avoid this. As a comic actor, he presents a mass of facts about Trump, a figure who studied political science for one semester, but knows nothing about it. His use of language, his way of communicating – “he has never finished a sentence properly” – his accent and his rather fey body language. It’s all fodder for Shapiro’s wide-ranging analysis. He calls Trump a barely stable idiot, a demented narcissist who does not care about the climate, is preoccupied with America degenerating into a white minority society, and he doesn’t even know the words of his own national anthem.

Sometimes I miss the nuances. The image is clear, the point is made. Greg Shapiro doesn’t take the trouble to play up the contrasts. At the break you realize that you’ve already seen and heard everything.

(translation Google / Shapiro)

DAGBLAD VAN HET NOORDEN ‘De gekte van koning Donald’

JACQUES J. D’ANCONA

Aan een ingeburgerde Amerikaan kun je het overlaten ons polderieke geschipper te becommentariëren. Hoe en wat we denken. Greg Shapiro houdt het scherp in de gaten. Een hilarische collectie dolle karikaturen en venijnige spotprenten houdt hij paraat. Op een scherm vertoont hij bijvoorbeeld een spandoek met de tekst: ‘Turken terug naar Marokko’, om ons de kans te bieden de hand in eigen boezem te steken. Op het podium van het theater legt hij echter de focus op de 45ste president van de Verenigde Staten. Hij leeft zich uit met een greep naar het fileermes als een visboer met 34 dienstjaren. Kundig, grondig en genadeloos in zijn aanpak. Wat hem betreft verdient Donald Trump niet beter.

Shapiro ontdekte dat er een programma zit in zijn bevindingen. Er is vraag naar. Dus toert hij avondvullend onder de titel The Madness of King Donald. Wat is zijn positie? Hij is een politiek commentator die zich de functie van een snelle entertainer en stand-upcomedian heeft aangemeten. De rol om de gekte van koning Donald aan de kaak te stellen, zit hem als gegoten. Diens kop prijkt op een wc-borstel.

Hij heeft in Nederland als immigrant een verleden opgebouwd. Twintig jaar terug kwam Shapiro naar ons land om met zijn collega’s in Amsterdam in de club Boom Chicago en voor Comedy Centraal te gaan werken. Daarnaast opereerde hij als presentator, onder meer in 2017 bij de finale van het Groninger Studenten Cabaret Festival. Zijn optreden ging niet onopvallend voorbij. Hij was zo aanwezig, dat hij ruimte creëerde voor de gedachte dat de kandidaten net zo goed weg hadden kunnen blijven.

Zijn bekendheid oogstte Gregory Shapiro door een uitzending van de satirische televisieshow Zondag Met Lubach. Voor het item Netherlands Second sprak hij als Donald Trump de commentaarstem in en het fenomenale resultaat verspreidde zich wereldwijd viraal. In dat programma was het een perfecte imitatie. Op het toneel is het meer: een karakteristieke pose, waarin hij in mimiek en expressie de president neerzet zoals wij hem kennen. Met bijna gesloten ogen synchroon gebarend met beide handen, de brede mond bijna dicht. Een vanzelfsprekend succes bij een publiek van gelijkgezinden die het in principe eens zijn met de haat en de kritiek die Shapiro oplepelt over het slachtoffer.

Onvermijdelijk loop je aan tegen de consequentie van een type. Shapiro doet nauwelijks een poging dit te vermijden. Hij illustreert als komisch acteur denkbeelden en een massa feiten over de figuur Trump, die gedurende één semester politieke wetenschappen heeft gestudeerd, maar van niets weet. Diens taalgebruik, zijn manier van communiceren – ‘hij heeft nog nooit fatsoenlijk een zin afgemaakt’ – zijn accent en de nichterige lichaamstaal, vormen de prooi die Shapiro afserveert in breedvoerige analyses. Hij noemt Trump een stabiele idioot, een demente narcist die geen donder geeft om het klimaat, bang is dat Amerika in een witte minderheid ontaardt en de woorden van zijn volkslied niet eens kent.

Ergens mis je nuances. Het uitgangspunt is helder, het imago geschetst. Greg Shapiro neemt niet de moeite contrasten op te ruimen. In de pauze besef je dat je alles gehad en gehoord hebt.